Regulamin konkursu

Książkowe życzenia

§1
[Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa prawa i obowiązki uczestników konkursu „Książkowe życzenia” (zwanego dalej Konkursem) oraz prawa i obowiązki organizatora Konkursu i Fundatorów nagród.
 2. Organizatorem Konkursu jest: Lubimyczytać.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380143, NIP 9721224450.
 3. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Fundatorach nagród rozumie się przez to Glosel spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., właściciela księgarni internetowej TaniaKsiazka.pl ul. Kolejowa 12E/3, 15-701 Białystok, NIP: 542-315-11-57 oraz Firmę Consultingową PROMOTOR, Jacek Urbańczy, ul. Widłakowa 52, 30-380 Kraków, NIP: 676-001-42-93, właściciela Hotelu Prezydent****.
 4. Konkurs obejmuje Konkurs przeprowadzany na stronie https://www.zyczenia.lubimyczytac.pl będącej własnością Lubimyczytać.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§2
[Konkurs]

 1. Konkurs trwa od 6 grudnia 2016 roku do 19 grudnia 2016 roku.
 2. Zadaniem uczestników Konkursu będzie kolejno:
  1. Wybranie 5 książkowych prezentów z listy 20 umieszczonych na stronie Konkursu tytułów
  2. Napisanie świątecznych życzeń z wykorzystaniem dowolnych tytułów ksiażek. Tytuły książek można odmieniać oraz posiłkować się dodatkowymi słowami. Treść życzeń nie może przekraczać 800 znaków ze spacjami.
 3. Jeden użytkownik może dokonać wyłącznie jednego zgłoszenia. W formularzu zgłoszeniowym należy podać imię i nazwisko, swój nick oraz adres e-mail, na który zarejestrowano konto w serwisie www.lubimyczytac.pl.
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną wybrani przez 3-osobowe jury, którego członkowie zostaną wskazani przez Organizatora konkursu. Organizator Konkursu dołoży wszelkich starań, by skład jury gwarantował bezstronność i obiektywizm w wyborze Zwycięzców.
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej do 22 grudnia 2016 roku na stronie www.zyczenia.lubimyczytać.pl.
 6. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem pracowników Organizatora i Fundatorów oraz członków ich rodzin, a także osób bezpośrednio uczestniczących w organizowaniu i przygotowaniu Konkursu.
 7. Uczestnik Konkursu obowiązany jest przestrzegać regulaminu serwisu Lubimyczytać.pl.
 8. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach niezbędnym do realizacji Konkursu (w szczególności dotyczy to wysyłki nagród oraz maili dotyczących konkursu). Administratorami Danych Osobowych uczestników Konkursu są: Organizator w zakresie przetwarzania danych osobowych uczestników, wyłonienia zwycięzców i przekazania nagród oraz Fundatorzy nagród w zakresie przetwarzania danych osobowych wyłonionych zwycięzców w celu przekazania nagród. Lubimyczytać.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zapewnia, że dane osobowe uczestników Konkursu nie będą wykorzystywane w innym celu niż określony w niniejszym ustępie. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich zmiany, uzupełnienia, prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz ich usunięcia. Uczestnikowi konkursu przysługuje również prawo do złożenia sprzeciwu na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych.

§4
[Nagrody]

 1. Nagrodami przyznawanymi przez jury są:
  1. nagroda I stopnia – voucher na pobyt w hotelu o wartości 698,00 zł plus wartość pakietu pięciu książek z oferty zaprezentowanej na stronie Konkursu, oszacowanej przez Organizatora Konkursu po wyborze przez laureata. Jedna osoba otrzyma voucher na 3 dniowy (2 noce) pobyt w Hotelu Prezydent w Krynicy Zdrój oraz pakiet pięciu książek z oferty zaprezentowanej na stronie Konkursu. W skład vouchera wchodzą: 2 noclegi w komfortowym pokoju typu Classic dla dwóch osób,2 wykwintne śniadania w Restauracji Magnolia dla 2 osób, 1 zabieg SPA do wyboru: Aquamassage, Facemapping lub Bicze Szkockie dla 2 osób, wstęp do hotelowego Clubu Muzycznego „Jack’s Place Club”, nieograniczone korzystanie z basenu z wodnymi kaskadami i hydromasażem,możliwość korzystania bez ograniczeń z jacuzzi, 3 rodzajów saun, korzystanie z siłowni wyposażonej w bieżnię i urządzenia pneumatyczne, miejsce na parking,ulubiona Książka do pokoju. Z voucheru mogą skorzystać wyłącznie osoby powyżej 15 roku życia (Hotel tylko dla dorosłych). Voucher można wykorzystać do 20.12.2017 roku po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Hotelem (z wyłączeniem następujących terminów: 23.12.2016 – 01.03.2017, 15.04.2017-19.04.2017, 28.04.2017-03.05.2017, 15.06.2017-18.06.2017, 12.08.2017-19.08.2017, 05.09.2017-10.09.2017,09.11.2017-12.11.2017, 23.12.2017-31.12.2017).
  2. nagroda II stopnia – dwadzieścia pięć osób otrzyma pakiet pięciu książek z oferty zaprezentowanej na stronie Konkursu
  3. nagroda gwarantowana – każdy uczestnik Konkursu po poprawnym wysłaniu zgłoszenia otrzyma na podany adres e-mail kod rabatowy o wartości 10 zł do wykorzystania w księgarni na stronie www.TaniaKsiazka.pl. Kod jest ważny w dniach 6-31 grudnia 2016. Minimalna wartość zamówienia, przy której kod zostanie aktywowany to 79 zł. Kod obniży wartość zamówienia o 10 zł (nie dotyczy kosztów wysyłki). Kuponów rabatowych nie można łączyć z innymi kuponami i promocjami.
 2. Kontakt ze zwycięzcami Konkursu nastąpi drogą mailową. Wysyłka/przekazanie nagród nastąpi w terminie nie późniejszym niż 16 stycznia 2017 roku.
 3. Brak odpowiedzi zwycięzcy Konkursu z podaniem adresu do wysłania nagrody w terminie dwóch tygodni od daty poinformowania o wygraniu nagrody skutkuje utratą prawa do otrzymania nagrody.
 4. Zwycięzcy Konkursu zobowiązani są podać adres do wysłania nagrody na terytorium Polski. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku § 4 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§5
[Obowiązki Organizatora Konkursu]

 1. Organizator KOnkursu jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych w rozumieniu art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który obowiązany jest do uiszczenia 10 % podatku dochodowego od wartości nagród zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku o dochodowym od osób fizycznych. Uiszczenie powyższego podatku przez płatnika oznacza, że zwycięzca Konkursu nie musi w zeznaniu rocznym wykazywać korzyści, jakie osiągnął z tytułu wygrania nagrody w Konkursie.
 2. W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu nagród związanych z Konkursem, Organizator Konkursu przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywcę tej nagrody, która zostanie przeznaczona na zapłatę podatku. Przed wydaniem nagród Organizator Konkursu pobierze od zdobywcy nagrody podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. Pobór podatku zostanie dokonany poprzez potrącenie podatku z nagrodą dodatkową, o której mowa powyżej.

§6
[Postanowienia końcowe]

 1. Przez wzięcie udziału w Konkursie uczestnik Konkursu wyraża zgodę na niniejszy Regulamin.
 2. Decyzje jury, Organizatora Konkursu oraz Fundatorów – przewidziane w Regulaminie - są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu nawet w trakcie jego trwania pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych Uczestników Konkursu.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 grudnia 2016 roku.